16- فرمول های افزایش و کاهش بیان حروف با کمک جفت آوایی

برای مشاهدهٔ فایل روی پیوند 12- فرمول های افزایش و کاهش بیان حروف با کمک جفت آوایی.pdf کلیک کنید.