بیان صحیح حروف (س، ش، ز، ژ، ف)

- آشنایی با حروف الفبای پارسی و ادا کردن بلند و رسای آنها

الفبای فارسی
الفبپتثج
چ‌ حخدذر
ز‌ ژس‌ شصض
طظعغفق
کگلمنو
هی

- ادای صحیح حرف " س " با روی هم قراردادن دندان ها روی هم و شکل صحیح زبان داخل دهان که باید مثل قاشق دربیاد وکمی به عقب کشیده بشه تا به پشت دندان ها برخورد نکنه (صدای سوت ایجاد نشه) همراه با خارج کردن هوا ار بین دندان ها

- ادای صحیح حرف " ش" با روی هم قراردادن دندان ها روی هم و شکل صحیح زبان داخل دهان که باید مثل قاشق دربیاد و نوک زبان شکل قاشقی میشه  کمی جمع میشه و نسبت به ادای حرف س کمی جلوتر میاد ولی به پشت دندان ها برخورد نمی کنه (جلوگیری از ایجاد صدای سوت) همراه با خارج کردن هوا ار بین دندان ها

-ادای صحیح حرف"ژ" با روی هم قراردادن "دندان ها عقب" (دندان های عاج) روی هم و شکل صحیح زبان داخل دهان که باید مثل قاشق دربیاد و نوک زبان شکل قاشقی میشه  کمی جمع میشه (شبیه ادای حرف ش) و نسبت به ادای حرف س کمی جلوتر میاد ولی به پشت دندان ها برخورد نمی کنه (جلوگیری از ایجاد صدای سوت) هوایی خارج نمیشه

- ادای صحیح حرف "ز" با روی هم قراردادن "دندان های جلویی" (دندان های پیش) روی هم و شکل صحیح زبان داخل دهان که باید نوک زبان پشت دندان ها به سرعت به ارتعاش در بیاد همراه با ارتعاش تارهای صوتی ( هایی خارج نمیشه)

- ادای صحیح حرف "ف" با قرار دادن دندان های بالایی روی لب پایین همراه با خارج کردن هوا از بین لب 

- پیدا کردن حداقل 5 کلمه که داخل آنها حروف (س، ش، ژ، ز ، ف) باشه  با ادای صحیح و کامل حروف بصورت مشدد خوانی حروف

- بازی سرعت عمل و تمرکز انجام چند حرکت با شماره هر عدد

- داستان خوانی با دیدن تصویری از یک کتاب


آخرین تغییر: پنجشنبه، 2 دسامبر 2021، 9:20