نفس گیری دیافراگمی و شکمی

1- نفس عمیقی را  از بینی داخل ریه و شش کنید ( عمل دم) به نحوی که شکم مثل بادکنک باد کند.

2- با پمپاژ شکم هوا را از ریه و شش و مجاری دهان بصورت فوت آرام با 10 شماره خارج کنید ( بازدم)

(عمل بازدم را با پرتاب صدا و کشیدن انتهای کلمات یک نفس انجام دهید.)


✅ تمرین های تنفسی:

الف) نگه داشتن ورق روی دیوار با فوت یا خاموش کردن آتش شمع با فوت

1- یک ورق کوچک را روی دیوار با دستان خود بچسبانید و نگه دارید.

2- با فوت شدید ورق را تا جایی که می توانید روی دیوار نگه دارید

3- بعد از سه دفعه انجام این کار و استراحت چند دقیقه ای ورق بزرگتری را برای انجام این کار انتخاب کنید


ب) زووو کشیدن یک نفس

1- نفس عمیق بکشید و نفستان را در سینه حبس کنید

2- آرام با ادا کردم کلمه زووو و کشیدن آن بدون آن که نفستان تمام شدن تا جایی که می توانید این کلمه را بکشید


آخرین تغییر: یکشنبه، 14 نوامبر 2021، 2:05