تمرین های هفته سوم (لحن و آکسان گذاری )

تمرین هفته سوم:

 

الف) آکسان گذاری و تاکید روی كلمات تعیین شده به همراه بیان درست و مكث های صحيح برای انتقال مناسب حس در جمله زیر :

🔹"طوری زندگی کنید که وقت مرگ حسرت لحظات از دست رفته را نخورید"🔹

◀️ آکسان گذاری روی واژه های زیر:

۱- تاکید روی واژه های «زندگی» و «مرگ»

۲- تاکید روی واژه های « طوری» و «حسرت»

۳- تاکید روی واژه های «رفته» و «نخورید»

✅✅✅اجراها باید پشت سر هم با اعلام آکسان روی کدام واژه ها و حتما به صورت #آنلاین باشد.

 

 ب) خوانش شعر "تورا من چشم در راهم شباهنگام" نیما یوشیج

با رعایت لحن و بیان مناسب به همراه آکسان گذاری مناسب

تعیین واژه های مهم در ابیات جهت آکسان گذاری و تاکید بیشتر

(موسیقی مناسب با معنای ایشن شعر انتخاب و در پس زمینه دکلمه استفاده شود)


 ج) خوانش شعر "زمستان" اخوان ثالث

با رعایت لحن و بیان مناسب به همراه آکسان گذاری مناسب

تعیین واژه های مهم در ابیات جهت آکسان گذاری و تاکید بیشتر

(موسیقی مناسب با معنای ایشن شعر انتخاب و در پس زمینه دکلمه استفاده شود)


 د) خوانش غزلی از حافظ یا مولانا به انتخاب خودتان

با رعایت لحن و بیان مناسب به همراه آکسان گذاری مناسب

تعیین واژه های مهم در ابیات جهت آکسان گذاری و تاکید بیشتر

(موسیقی مناسب با معنای ایشن شعر انتخاب و در پس زمینه دکلمه استفاده شود)کارگاه گویندگی ویدار

@vidar_art_group

🎧🎙